نوشته‌ها

سایت   ویستاژن  در این مقاله به معرفی گرایش های مختلف علوم زیستی در مقطع کارشناسی پرداخته است.

 علوم زیستی چیست؟

زیست شناسی یکی از علوم پایه و اساسی و بسیار جذاب است. با مطالعه در هریک از زمینه های زیست شناسی، به نظم پیچیدگی جهان هستی، پی می بریم.

علوم زیستی به تمامی رشته‌های علمی از قبیل زیست شناسی، پزشکی، انسان‌شناسی و بوم‌شناسی گفته می‌شود که با موجودات زنده، فرایندهای زیستی و روابط متقابل آن‌ها با یکدیگر و زیست بوم آن‌ها، سروکار دارد.
حال می خواهیم یک بررسی کلی و اجمالی روی هریک از رشته های علوم زیستی انجام دهیم

گرایش های مختلف علوم زیستی در مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری

  • زیست شناسی سلولی مولکولی (Molecular Biocell)

در زیست شناسی سلولی مولکولی،سلول به عنوان واحد بنیادی تشکیل دهنده حیات مورد مطالعه قرار می گیرد و نقش مهم ترین مولکول های آن یعنی DNA ,RNA و پروتئین ها و روند پروتئین سازی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.
رشته سلولی مولکولی در حال حاضر در پنج گرایش بیوشیمی، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیک و علوم سلولی مولکولی در مقطع کارشناسی ارائه می شود.

  • میکروبیولوژی (Microbiology)

علم میکروبیولوژی گرایشی از علم زیست شناسی است که وظیفه بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها را بر عهده دارد.
جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می شوند شامل باکتری ها (پروکاریوت ها)، ویروس ها، یوکاریوت هایی مثل تک سلولی و قارچ ها و یا پروتوزوئرها می باشد و دارای گرایش های میکروبیولوژی پزشکی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی صنعتی و… است.
علم میکروبیولوژی مادر علوم سلولی مولکولی است.

به مفهوم استفاده از سیستم های زنده و جانداران برای توسعه یا تولید محصولات یا هرگونه کاربرد فناورانه که از سیستم های زیستی، جانداران و مشتقات آن ها استفاده می کند.
اساس و پایه بیوتکنولوژی جدید را می توان انتقال ژن های یک موجود به موجود دیگر و فعال ساختن آنها در موجود جدید دانست، فن آوری رو به گسترشی که امروزه به سرعت در صنایع دارویی، غذایی، پزشکی، شیمیایی و کشاورزی وارد شده است.

  • زیست شناسی جانوری (Zoology)

رشته ای در زیست شناسی است که به بررسی جانوران می پردازد. در جانورشناسی، جانوران از تمام جهات مورد بررسی قرار می گیرند.از آنجا که تعداد انگشت شماری از کتاب های رشته علوم جانوری به زبان فارسی است (این درحالی است که کتاب های مورد نظر قدیمی هستند و نمی توان به یاری آن ها از تحقیقات و مطالعات جدید باخبر شد) به همین دلیل دانشجوی زیست جانوری لازم با زبان انگلیسی آشنایی کامل داشته باشد.

این رشته صرفاً موارد مرتبط به گیاه اعم از گیاهان اولیه تا گیاهان امروزی را بررسی می کند و دارای زمینه های مختلفی مانند: گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی، ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان، بیوشیمی و جلبک شناسی است.
علوم گیاهی دارای دو بخش عمده “فیزیولوژی” و “سیستماتیک” است که بخش فیزیولوژی به شناخت زندگی گیاهان و اندامهای مختلف یک گیاه می پردازد و بخش سیستماتیک نیز درباره اسامی و طبقه بندی گیاه است.

دانشی است که به بررسی و مطالعه خواص محیط آبی، بیولوژی آبزیان و فعالیت های آبزی پروری می پردازد. این رشته برخلاف دو رشته علوم جانوری و علوم گیاهی که در آن ها بیشتر موجودات خشکی زی مورد مطالعه قرار می گرفت، این گرایش جانوران و گیاهان آبزی را بررسی و مطالعه می کند. در طول دوران کارشناسی دانشجویان زیست دریا با اساتید خود برای کسب اطلاعات عینی به مناطق آبی کشور مثل قشم و سواحل دریای خزر سفر می کنند که از جذابیت های این رشته است.

ژنتیک (Genetics)

در دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی رشته ژنتیک ارایه می گردد. به طور کلی علم ژنتیک درباره انتقال صفات وراثتی از والدین به فرزندان بحث می کند تا بگوید که چه مکانیزم های مولکولی، عامل انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر می باش.
ژنتیک را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد که عبارتند از ژنتیک مندلی، ژنتیک جمعیت، ژنتیک مولکولی، ژنتیک بالینی، ژنتیک رفتاری، ژنتیک اصلاح دام، ژنتیک پزشکی و ژنتیک کمّی.

 

گردآورنده: جناب آقای حسن مسرور