نوشته‌ها

سایت ویستاژن در این مطلب به توضیح دکترا رشته سلولی و مولکولی پرداخته است

معرفی دکترای سلولی و مولکولی

زیست‌شناسی مولکولی در دهه ۱۹۳۰ پایه‌گذاری شد. این رشته نیاز به علاقه مندی شما به مباحث شیمی و زیست دارد و شامل مباحث زیست شناسی در سطح ملکولی است. این رشته به زیست شناسی، شیمی و به طور خاص به علم ژنتیک و بیوشیمی وابسته است.

رشته زیست‌شناسی مولکولی در ژن درمانی و اهداف داروهای جدید، درک فیزیولوژی سلول و تشخیص بیماری نقش مهمی دارد.

شما در مقطع کارشناسی این رشته درس هایی مانند ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی ،… را مطالعه می کنید. در مقطع کارشناسی ارشد گرایش هایی چون زیست شناسی سلولی مولکولی، انگل شناسی، اکولوژی انسانی، ایمنی شناسی، هماتولوژی، بیوشیمی بالینی، پرتوشناسی، زیست فناوری، قارچ شناسی، میکروب شناسی، ویروس شناسی، علوم تغذیه، علوم تشریح،… را می توانید انتخاب کنید .

گرایش های رشته سلولی مولکولی در مقطع دکترا

5 گرایش در مقطع دکترا برای این رشته وجود دارد: بیوشیمی، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، زیست شناسی فناوری، بیوفیزیک

زیست شناسی سلولی مولکولی 

بررسی عملکرد ساختار و عملکرد سلول و درشت مولکول ها و ارتباط ماده ژنتیکی و پروتئین درون سلول و بطور کلی بررسی تمامی واکنش ها و متابولیسم های سلولی . محیط کار برای این رشته در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها است.

دروس تخصصی رشته سلولی مولکولی 

شیمی‌ آلی‌، بیوشیمی،‌ زیست‌شناسی‌ سلولی‌، ژنتیک‌، میکروبیولوژی‌، اکولوژی، زیست‌شناسی‌ گیاهی‌، زیست‌شناسی‌ جانوری‌  ،فیزیولوژی‌ گیاهی‌، ایمونولوژی،‌ زبان‌ تخصصی‌

 

رشته ژنتیک

این رشته به بررسی ساختمان و عملکرد ژن ها و کروزوم در سطح مولکولی می پردازد . فارغ اتحصیلان این رشته می توانند در مراکز تحقیقات، آزمایشگاه، پزشکی قانونی و کلینیک ژنتیک پزشکی ( در صورت تحصیل این رشته در وزارت بهداشت ) مشغول به کار شوند.

دروس تخصصی رشته ژنتیک‌

 ژنتیک‌ انسانی‌، سیتو ژنتیک‌، اصول‌ مشاوره‌ ژنتیکی‌، ژنتیک‌ سرطان‌، ژنتیک‌ رفتاری‌، مبانی‌ ژنتیک‌ میکروارگانیسم‌، ژنتیک‌ پیشرفته‌ یا تازه‌های‌ ژنتیک‌، ژنتیک‌ کمی‌ یا ژنتیک‌ جمعیت‌ها، سمینار، پروژه‌

رشته میکروبیولوژی 

بررسی میکروارگانیسم ها در بدن می پردازد و در شناخت عوامل بیماری ها و تولید واکسن تلاش می کند. در وزارت علوم این رشته هیچ گرایشی ندارد و دانشجویان در همین رشته ادامه تحصیل می دهند ولی در وزارت بهداشت این رشته تخصصی تر می شود و به دو گرایش باکتری شناسی پزشکی و توکسین های میکروبی تقسیم می شوند.

دروس تخصصی رشته میکروبیولوژی 

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها، اکولوژی میکروارگانیسم ها، ژنتیک پروکاریوت ها، ویروس شناسی پیشرفته

دفترچه دکترای وزارت علوم 

رشته مقطع کارشناسی مقطع کارشناسی ارشد
دکترا ی زیست شناسی سلولی مولکولی بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی زیست شناسی سلولی  پیشرفته، زیست شناسی مولکولی پیشرفته، فرایند های تنظیمی و ترارسانی، ساختار ماکرومولکول های زیستی
دکترای بیوشیمی بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی ساختار ماکرومولکول های زیستی، آنزیم شناسی، تنظیم متابولیسم، روش های بیوفیزیک و بیوشیمی
دکترای ژنتیک مولکولی بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک
دکترای میکروبیولوژی بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک ، زیست شناسی سلولی مولکولی فیزیولوژی میکروارگانیسم، بوم شناسی میکروارگانیسم ها، ژنتیک پروکاریوت ها، ویروس شناسی پیشرفته
دکترای زیست فناوری بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی بیوتکنولوژی فرآورده های تخمیر، مهندسی پروتئین، ژنتیک پروکاریوت ها و ژنتیک یوکاریوت ها بیوانفورماتیک
دکترای بیوفیزیک بیوشیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی مولکولی بیوفیزیک، بیوترمودینامیک
مدارک لازم برای شرکت در آمون دکترای وزارت علوم  

توجه داشته باشید اگر در مقطع کارشناسی ارشد رشته هایی مانند علوم تشریحی، جنین شناسی، بافت شناسی، زیست شناسی سلولی مولکولی و بیوشیمی را خوانده باشید  می توانید در مقطع دکترا در رشته آناتومی و جنین شناسی ( وزارت بهداشت ) ادامه تحصیل بدهید.

همچنین به این نکته توجه کنید در آزمون وزارت علوم شما با هر مدرک کارشناسی می توانید در هر رشته دلخواه در آزمون ارشد شرکت کنید ولی در آزمون وزارت بهداشت شما مجاز به انتخاب رشته هایی  هستید که در دفترچه مشخص شده است.

رشته های دکترای وزارت بهداشت 

مدارک لازم برای شرکت در آمون دکترای  وزارت بهداشت 

رشته مقطع کارشناسی ارشد
رشته توکسین های میکروبی زیست شناسی ( تمامی گرایش ها)، انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، زیست فناوری، بیوشیمی بالینی، سم شناسی، قارج شناسی پزشکی
رشته فیزیولوژی پزشکی زیست شناسی ( گرایش جانوری و سلولی مولکولی ) 
رشته بیوشیمی بالینی زیست شناسی گرایش بیوشیمی
رشته زیست پزشکی سامانه ای زیست شناسی مولکولی ( کلیه گرایش ها )، بیوشیمی بالینی، میکروب شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، ژنتیک انسانی، آمار زیستی، زیست شناسی گرایش بیوفیزیک، زیست فناوری مولکولی، بیوانفورماتیک
رشته پزشکی مولکولی باکتری شناسی، بیوتکنولوژی میکروبی، بیوفیزیک، ژنتیک انسانی، قارچ شناسی، زیست فناوری پزشکی، حشره شناسی پزشکی، زیست شناسی ( با گرایش بیوشیمی، ژنتیک، سلولی مولکولی ، میکروبیولوژی )، انگل شناسی، میکروبیولوژی ، بیوشیمی بالینی
رشته زیست فناوری پزشکی بیوشیمی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی، ژنتیک، زیست شناسی ( کلیه رشته ها)، حشره شناسی پژشکی، انگل شناسی، میکروب شناسی، قارچ شناسی
رشته فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی، بیولوژی مولکولی، علوم تشریحی

گردآورنده : سرکار خانم آیدا مظفرزاده