آزمایش خون
بیوشیمب
آتروفی عضلانی
RNAمداخله گر
باکتری تجزیه کننده زباله
زهر مار و عقرب

استفاده از زهر مار و عقرب در تولید دارو

سایت ویستاژن در این مقاله به توضیح استفاده از زهر مار و عقرب در تولید دارو پرداخته است. زهر عقرب  با توجه به آمار بهداشت عمومی جهانی 1.5 میلیون مورد عقرب زدگی و 2000_3000 مرگ سالانه در سراسر جهان ثبت می شود. در حالی که در مناطق بزرگ نیم…